pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
9
14
3
8
17
18
20
4
13
1
1 września 1983 r. - utworzenie Szkoły Podstawowej  nr 14 w Płocku. Pierwszym dyrektorem  i organizatorem szkoły była mgr Grażyna Borczuk. Siedzibą szkoły stał się sędziwy budynek w Alejach Jachowicza 20, który wybudowany był w 1928 roku z inicjatywy radnego i pedagoga miasta Płocka, Leona Dorobka, służąc  do dziś oświacie.
W gmachu tym swoje siedziby miały różne placówki oświatowe:
  • 1929/20 - 1939 - Rzemieślnicza Szkoła Dokształcająca kierowana przez Leona Dorobka
  • w czasie wojny szkoła służyła edukacji dzieci niemieckich
  • w styczniu 1945 r. uruchomiono Szkołę Podstawową nr 1
  • od września 1946 r. do sierpnia 1961 r. wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 zwaną Szkołą Ćwiczeń funkcjonowało Liceum Pedagogiczne
  • 1959 - 1971 funkcjonowało Studium Pedagogiczne
  • 1972 - 1982 istniał Wydział Inżynierii Filii Politechniki Warszawskiej
1 września  1992 r.  -  na  dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 powołano mgr Grażynę Rutkowską, która przy wsparciu rady pedagogicznej zainicjowała działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. W latach 1994/95 - szkoła uczestniczyła w  polsko - amerykańskim programie Krąg Instytutu na Rzecz Zrównoważonych Społeczeństw w stanie Vermont, propagując działalność proekologiczną we współpracy ze  społecznością lokalną. W szkole wprowadzono międzyprzedmiotowy  program edukacji ekologicznej oraz aktywnie zaangażowano uczniów, rodziców oraz społeczność lokalną  w działania na rzecz  ochrony środowiska.
W 1996 r. - szkole nadano imię profesora botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysława Szafera, który swoje życie poświęcił badaniu i ochronie przyrody. Symbolem „czternastki” stała się azalia pontyjska – ulubiony kwiat uczonego. Uroczystość odbyła się 5 czerwca 1996 roku. Poza działalnością nieformalną w zakresie ekologii szkoła realizowała podstawowe funkcje w zakresie nauczania i wychowania odnosząc sukcesy. Uczniowie „14” zostawali laureatami w konkursach przedmiotowych Kuratora Oświaty z przedmiotów chemii, biologii, geografii, języka polskiego, matematyki. Młodzież  odnosiła również sukcesy w sporcie, w szczególności w piłce ręcznej i koszykówce oraz w badmintonie na szczeblu wojewódzkim i krajowym w Uczniowskim Klubie Kometka. Szkoła rozwijała również uzdolnienia artystyczne: plastyczne, wokalne odnosząc sukcesy w  konkursach wojewódzkich.
10 marca 1997r. - w hołdzie inicjatorowi budowy budynku i pierwszemu kierownikowi szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę Leona Dorobka.
1 września 1999 r. -  na skutek reformy ustroju szkolnego do życia zostaje powołane Gimnazjum nr 6 w Płocku, które wraz z wygaszaną Szkołą Podstawową nr 14 funkcjonuje do sierpnia 2001r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6. Organizatorem i dyrektorem zespołu szkół była Grażyna Rutkowska.
W 2001 r. - na dyrektora samodzielnego Gimnazjum nr 6 zostaje powołana w wyniku konkursu Grażyna Rutkowska. Szkoła kontynuuje  działalność proekologiczną w różnorodnych przedsięwzięciach, realizując  innowacyjne programy nauczania w zakresie treści ekologicznych i zdrowotnych, organizując warsztaty, panele dyskusyjne, happeningi, pikniki zdrowej żywności, zielone i białe szkoły.
25 kwietnia 2003 r. - na wniosek społeczności, Rada Miasta Płocka nadaje Gimnazjum nr 6 imię  prof. Władysława Szafera. W szkole wmurowano Tablicę upamiętniającą Patrona Szkoły.
W 2003 r. -  szkoła otrzymała Wyróżnienie Specjalne w Narodowym  Konkursie Przyjaźni Środowisku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii Promotor Ekologii za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, w  w trzech kolejnych latach została Laureatem. 
W 2007 r. - otrzymała na stałe tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. W latach 2011-2019  -  gimnazjum realizowało również programy innowacyjne w zakresie  edukacji humanistycznej, biologiczno – chemicznej, matematyczno – fizycznej i informatycznej we współpracy z Liceum  Ogólnokształcącym im. Stanisława Marszałka Małachowskiego w Płocku.
1 września 2017 r. - na skutek kolejnej reformy oświaty Gimnazjum nr 6 zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową nr 14. Uczniowie gimnazjum kończą naukę w czerwcu 2019 r.
1 września 2019 r. - rozpoczyna działalność szkoła „14” przejmując na podstawie ustawy przepisy wprowadzające -  prawo oświatowe imię  Patrona Gimnazjum,  profesora Władysława Szafera, światowej sławy botanika, inicjatora idei ochrony środowiska oraz  kontynuuje misję, która brzmi: Miłość, dobro i piękno, szacunek dla życia i tradycji – to zasady naszego działania, co owocuje integracją społeczności szkolnej, pozwala budować poczucie własnej wartości, uczy szacunku do życia i odpowiedzialności za siebie.
Szkoła skupia zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli oraz  specjalistów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,  przedmiotów ogólnokształcących oraz zespołu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. Wysiłek i zaangażowanie kadry pedagogicznej znalazły potwierdzenie w wysokich wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz osiągnięć uczniów w postaci tytułów laureatów  konkursów przedmiotowych MKO oraz konkursów tematycznych,  ekologicznych, artystycznych czy olimpiadach przedmiotowych. Dzięki czemu uznawano Gimnazjum nr 6  za szkołę sukcesu. Nasi uczniowie osiągali nie tylko wysokie wyniki w nauce i sporcie, ale również ukształtowano w nich właściwe postawy moralne,  uwrażliwiono ich na  potrzeby innych poprzez rozwój  szkolnego  wolontariatu.
Od 2017 roku dbając o wszechstronny rozwój ucznia i realizując podstawę programową, wdrażamy programy innowacyjne w zakresie edukacji przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych, języków obcych. Kontynuujemy idee prof. Władysława Szafera  organizując przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju  we współpracy  z Urzędem Miasta Płocka,  Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej, Ligą Ochrony Przyrody.
Rozwijamy zainteresowania uczniów w przedmiotowych kołach pozalekcyjnych, artystycznych, zajęciach sportowych, co pozwalała uczniom odnosić sukcesy.  Rozwój koła wolontariatu, kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwia uczniów na potrzeby innych. Wspieramy  i uczestniczymy w akcjach: „Szlachetna Paczka,  „Paka dla rodaka”, „Pola Nadziei”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wspieramy schronisko dla zwierząt oraz współpracujemy ze stowarzyszeniami i fundacjami propagującymi działania wolontariacie, proekologiczne, prozdrowotne.
1 września  2021 r.  -  na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 powołano mgr Agnieszkę Zalech.

Wyślij wiadomośćOrgan prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30