pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Prestiżowy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii nadano na stałe szkole - ówczesnemu Gimnazjum nr 6 im. prof. Wladysława Szafera w Płocku w 2007 r.  w VIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym  Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Gimnazjum nr 6  powstało  w 1999 r. z przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera kontynuuje działalność proekologiczną, zainicjowaną w 1993 r. przez dyrektora Grażynę Rutkowską i w 2003 roku również nadaje szkole imię wybitnego polskiego uczonego, profesora botaniki adwokata przyrody, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 2017 r. na skutek  kolejnej reformy oświaty Gimnazjum nr 6 przekształca się w Szkołę Podstawową Nr 14  im . prof. Władysława Szafera w Płocku, początkowo z oddziałami gimnazjalnymi, a od 1 września 2019 w samodzielną szkołę podstawową.  W 2019 r. na skutek wniosku dyrektora szkoły Grażyny Rutkowskiej  do  Centrum  Wspierania Inicjatywa Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom o  używanie znaku Mecenasa Polskiej Ekologii, Narodowa Rada Ekologiczna w dniu 9 grudnia 2019 r. wyraziła zgodę by przekształcona Szkoła Podstawowa nr 14 z Gimnazjum nr 6 nosiła i używała tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii w związku z prowadzona działalnością na rzecz zrównoważonego środowiska.
Tytuł Mecenas  Polskiej Ekologii był wynikiem wieloletnich działań społeczności szkoły.  Idąc śladami patrona społeczność szkoły  podejmowała różnorodne przedsięwzięcia proekologicne, prowadzając programy innowacyjne rozszerzone o treści ekologiczne, zajęcia warsztatowe i edukacyjne na ścieżkach dydaktycznych, wystawy, happeningi itp., zgłaszając swoją aplikację obejmującą trzyletnie działania szkoły w latach 2000 - 2002  do IV edycji do Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymuje Wyróżnienie Specjalne w kategorii Promotor Ekologii w 2003 r.
Organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom w Tarnowie. Konkurs organizowany od 2000 r. (trwa do dziś) adresowany jest do wszystkich podmiotów - przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych, ośrodków badawczych, szkół, mediów, które dokonały w okresie ostatnich lat znaczących inwestycji ekologicznych dla regionu lub społeczności lokalnej w różnych  kategoriach, m.in.: Gmina Przyjazna Środowisku, Firma Przyjazna Środowisku, Promotor Ekologii, Technologia Godna Polecenia oraz Produkt Ekologiczny. Celem konkursu jest wyróżnić i nagrodzić nowatorskie rozwiązania technologiczne, edukacyjne dla środowiska, które mogą znaleźć szersze zastosowanie.
W V edycji szkoła otrzymała tytuł Laureata Promotora Ekologii – 2004 r. następnie w VI (2005 r.) i VII (2006 r.) szkoła otrzymała przedłużenie znaku Laureata Promotora Ekologii.
Zgodnie z zasadami Konkursu udział w VIII edycji, w 2007 r. zapewnił szkole przyznawany na stałe, prestiżowy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Gimnazjum było jedyną szkołą na Mazowszu, jedynym gimnazjum w kraju i tylko jedną z czterech szkół w Polsce, które mogło pochwalić się takim wyróżnieniem.
Tytuł zobowiązuje – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są cały czas  kontynuowane. Polegają na podejmowaniu inicjatyw o charakterze edukacyjnym i aktywizującym lokalne środowisko. Realizowane są innowacyjne programy nauczania, programy profilaktyczne, w tym podczas wyjazdów na białe i  zielone szkoły, szkolne apele, konkursy, zajęcia warsztatowe o charakterze ekologicznym i prozdrowotnym, zajęcia edukacyjne na ścieżkach dydaktycznych i w placówkach związanych z ochroną środowiska, podczas wycieczek przyrodniczych. Nowatorskie metody kształcenia polegają przede wszystkim na zwiększeniu ilości zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi, ćwiczeń, obserwacji, prowadzonych hodowli, wykorzystaniu programów multimedialnych, ukazaniu możliwości programów komputerowych i Internetu, prowadzeniu lekcji w ośrodkach dydaktycznych, organizowaniu zajęć w terenie. Rozwiązania te stanowią atrakcyjną formę przekazywania wiedzy, cieszą się ogromnym zainteresowaniem i popularnością wśród uczniów, gdyż ułatwiają im podejmowanie właściwych działań proekologicznych w środowisku lokalnym, umożliwiają indywidualizację uczenia się, wykorzystują naturalne zaangażowanie uczniów. Uczniowie ujawniają wiele talentów: tańczą, śpiewają, wspaniale malują, utrwalają piękno natury na zdjęciach, tworzą spektakle przyrodnicze i wszystko w przekonaniu odpowiedzialności o los Naszej Planety. Są laureatami konkursów ekologicznych, biologicznych oraz związanych ze zdrowym stylem życia. Poznają zasady udzielania pierwszej pomocy. Próbują postępować w zgodzie z naturą i żyć w harmonii z przyrodą.
Tradycją szkoły stały się imprezy środowiskowe o charakterze ekologicznym, promujące ochronę przyrody i środowiska oraz zdrowy styl życia. Szkoła opracowuje całoroczne nowatorskie projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju, wpisując się w hasła przewodnie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako główny organizator we współpracy  m.in. partnerami RCEE w Płocku, Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, LOP, Nadleśnictwem Płock, ZOO, fundacjami: Dni Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska ,Sprzątanie świata, Dzień przedszkolaka, w tym: happeningi, pikniki środowiskowe, konkursy, wystawy, kiermasze, programy aktywizacji społeczności lokalnej staramy się dotrzeć do jak najszerszej rzeszy odbiorców. Projekty te podsumowywane są podczas obchodów Dnia Patrona na przełomie listopada i grudnia każdego roku, np. Dobra energia dla wszystkich, Na odpady nie ma rady, Zmieniaj nawyki nie klimat itp.
Inicjatywy podejmowane przez placówkę, ambitne projekty i wspaniałe wyróżnienia pozwalają  stwierdzić, iż idea profesora Szafera realizowana jest tu z pasją i wielkim zaangażowaniem.
Efektem jest trwała zmiana zachowań w szkole i gospodarstwie domowym bez strachu przed konsekwencjami zaniedbań ekologicznych.Kultura ekologiczna, umiłowanie dla piękna i różnorodności biologicznej powodują, że realizowane tu przedsięwzięcia zyskują wciąż nowych zwolenników i wiernych naśladowców.Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30